Följ genomförandet av åtgärderna för vatten- och havsvården

Målet med vatten- och havsvården är att skydda, förbättra och återställa yt- och grundvattnen för att uppnå en god status i vattnen och Östersjön. Denna webbplats ger aktörer som är intresserade av vattenskydd åskådlig information om genomförandet av åtgärder inom vatten- och havsvården samt behoven för genomförandet.

LÄS MER

Vattenvårdsplaneringen i Finland är indelat i sju vattenförvaltningsområden, där det för var och en har utarbetats en förvaltningsplan. Åland bildar det åttonde vattenförvaltningsområdet och bereder en egen förvaltningsplan. Planerna ligger till grund för områdenas vattenskydd. NTM-centralerna utarbetar åtgärdsprogram för sina egna verksamhetsområden och Ålands landskapsregering för sitt eget verksamhetsområde, som sammanställer de nödvändiga åtgärderna för att uppnå och upprätthålla en god vattenstatus. Havsförvaltningsplanen innehåller en bedömning av nuläget i havet, målen för att uppnå en god status samt ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet omfattar Finlands territorialvatten och ekonomiska zon. Ålands landskapsregering utarbetar ett eget åtgärdsprogram för Ålands havsområde.

I början av 2016 inleddes en ny sexårig planeringsperiod för vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (åren 2016–2021). Genomförandet av åtgärderna bedömdes i slutet av 2018.

Indelning av åtgärderna

Vesienhoidon toimenpiteet Åtgärder inom vattenvården riktas direkt till yt- och grundvattnen och avrinningsområden.
LÄS MERA

Merenhoidon toimenpiteet Åtgärder inom havsvården syftar till att förbättra statusen av den marina miljön samt minska tryck som den utsätts för.
LÄS MERA

VATTENFÖRVALTNINGSPLANERNA OMFATTAR

28 815 km2

SJÖAR

FINLANDS HAVSFÖRVALTNINGSPLAN

82 000 km2

HAVSOMRÅDEN (TERRITORIALVATTEN OCH EKONOMISKA ZON)