Åtgärder inom vattenvården

Med åtgärder inom vattenvården menas de direkta åtgärderna, genom vilka de skadliga effekterna av mänsklig verksamhet minskas på både ytvatten och grundvatten samt avrinningsområden.

Bekanta dig med åtgärdsprogrammen för vattenvården ›

Uppföljning av uppnådda mål

För vattenskyddsplanering har Finland indelats i åtta vattenförvaltningsområden, för vilka förvaltningsplaner har utarbetats.
Förvaltningsplanerna inkluderar en sammanfattning av de åtgärdsprogram som NTM-centralerna och Ålands landskap utarbetat för sina områden.

Uppföljning av uppnådda mål
Toteuman seuranta

INOM ÅTGÄRDSPROGRAMMEN FÖR VATTENVÅRD HAR INLETTS

30 åtgärder
9

OLIKA VÅTMARKER HAR ANLAGTS

17

FISKEVÅRDSPROJEKT (VANDRINGSLEDER) HAR GENOMFÖRTS

Granska regionala sektorvisa åtgärder

Regionala vattenskyddsåtgärder har fastställts i förvaltningsplanerna. Vid utarbetandet av planerna uppskattades kostnader för alla åtgärder, vilket ger en översikt över de olika sektorernas betydelse för den totala kostnaden för vattenvården. Observera, att dessa inte är de faktiska kostnaderna för vattenskyddet. Tabellen nedan ger en bild av sektorvisa åtgärder inom yt- och grundvattnen och även genomförandet av åtgärder inom sektorn i olika regioner i Finland kan granskas.

SEKTORNS UPPSKATTADE ANDEL AV DE TOTALA KOSTNADERNA FÖR VATTENVÅRDEN

SEKTORNS UPPSKATTADE ANDEL AV DE TOTALA KOSTNADERNA FÖR VATTENVÅRDEN

GENOMFÖRANDE AV SEKTORVISA ÅTGÄRDER ÅR 2016-2018
SEKTORANDEL AV MÅLET SOM UPPNÅTTS ÅR 2018
Samhällen52 %LÄS MERA
Glesbebyggelse55 %LÄS MERA
Industri och gruvdrift49 %LÄS MERA
Fiskodling13 %LÄS MERA
Torvutvinning57 %LÄS MERA
Pälsdjursproduktion80 %LÄS MERA
Skogsbruk45 %LÄS MERA
Jordbruk81 %LÄS MERA
Markanvändning100 %LÄS MERA
Markbunden försurning50 %LÄS MERA
Marktäkt64 %LÄS MERA
Planer för skydd av grundvattnet och utredningar53 %LÄS MERA
Trafik38 %LÄS MERA
Iståndsättning, reglering och utbyggnad av vattnen43 %LÄS MERA
Förorenad mark32 %LÄS MERA

Granska de nationella åtgärderna (styrmedel)

Den Åländska förvaltningsplanen består av grundläggande åtgärder enligt minimikraven för gällande lagstiftning samt kompletterande åtgärder. De kompletterande åtgärderna är samlade i totalt 30 åtgärdshelheter som täcker samtliga sektorer med inverkan på våra vatten.

Åtgärd
Nationella åtgärder Toteutustilanne
Samråds- och samarbetsgrupp för VA-sektor Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_1
Framtagande av en VA plan för hela Åland Genomfört Läs mera toimenpide_cat_1
Återföring av näringsämnen från avlopp Inleddes inte Läs mera toimenpide_cat_1
Kartläggning av ledningsnät och pumpstationer och åtgärder vid brister Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_1
Helåländskt kommunsamarbete som omfattar: kartläggning, framtagande av tillsynsvägledning, inklusive en tillsynsplan och former för en gemensam kommunal tillsyn av enskilda avlopp Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_1
Fastställa av riktvärden för dagvatten Genomfört Läs mera toimenpide_cat_1
Skapa bra omhändertagande av dagvatten genom samhälls- och detaljplanering Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_1
Effektiv implementering av landsbydsutvecklingsprogrammet Genomfört Läs mera toimenpide_cat_2
Lokala åtgärdsplaner tas fram för våra mest förorenade vikar och sjöar i samverkan med lokala aktörer Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_2
Minskad påverkan av stallgödselhantering Inleddes inte Läs mera toimenpide_cat_2
Utvecklings- och samrådsgrupp med syfte att föra fram nya innovativa metoder att minska belastningen från jordbruk Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_2
Utveckling av samarbete med syfte att utveckla regelverket för mer miljövänligt skogsbruk samt utveckla nya innovativa metoder Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_3
Driva arbetet för hållbar fiskodling internationellt t.ex. inom HELCOM Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_4
Lokaliseringsstyrning av fiskodling till havsområden Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_4
Klargörande av möjligheter till odling på allmänt vatten Genomfört Läs mera toimenpide_cat_4
Samrådsgrupp för fortsatt hållbar utveckling av vattenbruket Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_4
Förtydligad lagstiftning kring miljögranskningspliktiga fiskodlingar Inleddes inte Läs mera toimenpide_cat_4
Klargöra behovet av sanering av sediment under gamla, nu stängda fiskodlingar och vid behov fastställa åtgärdsplaner Genomfört Läs mera toimenpide_cat_4
Utsläppsdatabas inklusive GIS-underlag för planering av verksamheter Genomfört Läs mera toimenpide_cat_5
Långsiktigt förbättrad vattenmiljö genom hållbar konsumtion Genomfört Läs mera toimenpide_cat_5
Utreda antibiotikaanvändningen på Åland samt ta fram en strategi för minskade utsläpp till vattenmiljön Genomfört Läs mera toimenpide_cat_5
Fortsatt arbete med förbättrat oljeskydd och –beredskap Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_6
Utreda möjligheter att minska avloppsvattentömningar från fritidsbåtar samt att förbättra och /eller bygga nya mottagningsstationer Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_6
Driva förbud mot utsläpp av avloppsvatten från fartyg internationellt Genomfört Läs mera toimenpide_cat_6
Strategi för skydd av dricksvattentäkter Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_7
Skydd av grundvattenområden Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_7
Översyn av muddringslagstiftningen Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_8
Klimatanpassningsåtgärder för att skydda vattenresurser och egendomar Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_9
Smart kustzonsförvaltning Genomfört Läs mera toimenpide_cat_10
Kartering av undervattensnatur Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_10