BESKRIVNING

Sedan flera år tillbaka har ett kontinuerligt samråd skett mellan miljöbyrån, fiskeribyrån, fiskodlarna samt vid behov ÅMHM. Samrådet har lett till en ökad förståelse för och samordning av olika frågor samt underlag för olika politiska beslut. Samrådet resulterade dels i att en Genomförandeplan för vattenbruket togs fram och dels i att projektet Aquabest för ett hållbart vattenbruk genomfördes.
Inom Aquabest har det skett en utvärdering av lagstiftning och miljötillstånd för det åländska vattenbruket. Flera möjliga tillvägagångssätt för en incitamentsbaserad anpassning av det åländska vattenbruket har föreslagits i den vattenbruksstrategi som tagits fram. Den åländska vattenbruksstrategin omfattar åren 2014-2020. I vattenbruksstrategin konstateras att landskapsregeringen anser att det åländska vattenbruket ska ges möjlighet att växa inom ekologiskt hållbara ramar.
Det är önskvärt att samrådet fortsätter under nästa förvaltningscykel, d.v.s. 2016-2021.
Följande saker bör behandlas i samrådsgruppen:

  • Nya innovativa åtgärder för en fortsatt hållbar utveckling av vattenbruket, bl. a. ny teknik, foderutveckling, och åtgärder för ökad användning av lågfosforfoder måste diskuteras.
  • Målsättningarna från den Genomförandeplan för vattenbruket som fastslogs 2011 revideras. Ett underlag för detta utarbetas av samrådsgruppen som presenterar ett nytt realistiskt beslutsunderlag.
  • Inom ramen för arbetet med ändringen av vattenlagstiftningen revideras de nuvarande bestämmelserna om kvalitetsnormer samt de s.k. tak/stoppreglerna. I samband med detta klargörs förutsättningarna för ny och förnyade verksamheter som har påverkan på vatten, däribland fiskodling. Samtidigt klargörs möjligheterna till kompensationsåtgärder, förbättringsöverskott och förbättrad lokalisering av odlingarna. I arbetet med lagstiftningen beaktas EU-domstolens beslut C-461/13 enligt vilken medlemsländerna inte får ge tillstånd till projekt som kan orsaka en försämring av en ytvattenförekomsts status eller äventyra uppnåendet av en god status.