Utökade beskrivningar av marina åtgärder - havsvården

I det marina åtgärdsprogrammet för Åland finns 21 st övergripande åtgärdspunkter indelade i olika teman, varav de flesta är direkt sammankopplade med vattendirektivets åtgärdsprogram.
Förutom dessa åtgärder genomförs även nödvändig lagstiftning samt många frivilliga åtgärder, från NGO:s, verksamhetsutövare och kommuner som anlägger exempelvis våtmarker och fiskevåtmarker.

FÖRBÄTTRING AV ÅLÄNDSKA HAVSMILJÖNS TILLSTÅND GENOM

21

NYA ÅTGÄRDER

3 820 ton/år

FINLANDS FOSFORBELASTNING TILL ÖSTERSJÖN

89 400 ton/år

FINLANDS KVÄVEBELASTNING TILL ÖSTERSJÖN

DIOXINHALTEN I STRÖMMING
HAR SJUNKIT UNDER
NIVÅN SOM ANSES SKADLIG

TORSKSTAMMEN I DE ÅLÄNDSKA HAVSOMRÅDENA MÅR BRA. FISKEN ÄR STOR, FRISK, OCH HAR FÄRRE PARASITER ÄN I ANDRA HAVSOMRÅDEN.

Åtgärderna
framskrider

Den Åländska åtgärdsprogrammet för havsmiljön består av 21 åtgärder. Dessa inkluderar existerande åtgärder (som kommit till före 2016) och nya åtgärder (som verkställs efter att åtgärdsprogrammet publicerats 2016). Se tabellen nedan för information om hur åtgärdsprogrammet verkställs och hur långt man kommit i detta arbete. De flesta åtgärder verkställs och finansieras av Ålands landskapsregering, medan andra verkställs av projekt, eller i samarbete med riket, eller genom samarbetet i HELCOM.

Alla kategorier
Åtgärder Verkställandet av åtgärderna
Begränsa utsläpp av näringsämnen från sjöfart och båttrafik Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_1 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_1
Minska utsläpp av skadliga ämnen vid hantering av avloppsvatten och dagvatten Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_2 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_2
Främja en hållbar fiskerinäring och skydda och vårda fiskbestånd samt ekosystem som nyttjas av näringen Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_3 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_3
Bekämpa skadliga främmande arter Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_3 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_3
Minska utsläpp av avfall och skadliga substanser genom hållbar konsumtion Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_4 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_4
Stöda upptagning av skräp och spöknät från kustvatten och hav inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program 2014-2020 för Åland Inleddes inte Läs mera toimenpide_cat_4 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_4
Stöda informationsinsatser samt skräpplockardagar på stränderna i samarbete med frivilligorganisationer Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_4 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_4
Översyn av muddringslagstiftningen för att skydda speciellt värdefulla biotoper och arter Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_6 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_6
Fortsatt arbete med förbättrat oljeskydd och –beredskap och genomföra oljeskyddsplan 2015-2019 Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_8 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_8
Smart kustzonsförvaltning. Marina förvaltnings- och områdesplaner tas fram för speciellt utvalda pilotområden Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_9 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_9
Klimatanpassningsåtgärder för att förebygga negativ påverkan av vatten Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_7 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_7
Åtgärdsprogram för utrotningshotade arter och biotoper Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_10 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_10
Informations- och kommunikationsinsatser som ökar kännedomen om värdefulla arter och biotoper i havsmiljön, samt deras ekosystemtjänster Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_10 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_10
Kartering av undervattensnatur och framtagande av marina planer Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_10 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_10
Lokaliseringsstyrning av fiskodling till havsområden Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_9 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_9
Främjande av beslut i den internationella sjöfartsorganisationen för att minska bullret från fartyg Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_5 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_5
Övriga kompletterande åtgärder för att minska utsläpp av näringsämnen som ingår i Åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2016-2021 Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_1 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_1
Utreda antibiotikaanvändningen samt ta fram en strategi för minskade utsläpp till vattenmiljön. Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_2 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_2
Begränsa utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_1 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_1
Begränsa utsläpp av näringsämnen från jordbruk Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_1 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_1
Begränsa utsläpp av näringsämnen från fiskodling Genomförandet har påbörjats Läs mera toimenpide_cat_1 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_1

Hur kopplas åtgärderna till deskriptorer för havsmiljöns status

God status i havsmiljön bedöms med hjälp av 11 kvalitativa deskriptorer, som är naturens mångfald, främmande arter, kommersiella fiskar, näringsvävar, eutrofiering, havsbottnens integritet, hydrografiska förändringar, halter och effekter av främmande ämnen, främmande ämnen i matfisk, nedskräpning samt energi och undervattensbuller. Majoriteten av åtgärdernakopplas till flera deskriptorer och statusen av naturens mångfald kan exempelvis förbättras antingen direkt eller indirekt genom 16 nya åtgärder.

HUR DE NYA ÅTGÄRDERNA KOPPLAS TILL DESKRIPTORER FÖR HAVSMILJÖNS STATUS

donitsi-graafi-uusien-toimenpiteiden-meriympariston_20190506

HUR DE NUVARANDE ÅTGÄRDERNA KOPPLAS TILL DESKRIPTORER FÖR HAVSMILJÖNS STATUS

donitsi-graafi-uusien-nykytoimenpiteiden-meriympariston