Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Ett hot mot Östersjöns organismer är invasiva främmande arter som delvis medföljer internationell frakttrafik och fartyg från områden utanför Östersjön. Invasiva främmande arter, som avsiktligt eller oavsiktligt introduceras av människor, anses av IUCN (Internationella naturvårdsunionen) vara ett av de största hoten globalt mot biologisk mångfald. Effekterna av invasiva främmande arter kan vara ekologiska, genom tillbakagång eller utslagning av inhemska arter, eller genetiska, i form av förändringar av inhemska arters genuppsättning. Introduktion av invasiva främmande arter leder ofta till samhällsekonomiska kostnader och kan även innebära negativa effekter på människors hälsa.  Östersjöns havsmiljö är särskilt utsatt. Mer än 2 000 större fartyg är ständigt till sjöss i Östersjön, och trafiken består till stor del av bland annat containerfartyg och oljetransporter. Bara under åren 2011 till 2015 etablerade sig 14 främmande arter upp i Östersjön, enligt HELCOMs beräkningar.

Barlastkonventionen står under FN:s internationella sjöfartsorgan (IMO) och gäller alla fartyg som går på internationella resor och som tar upp och släpper ut barlastvatten. IMO antog i februari 2004 en internationell konvention om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment (International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments) för att förhindra spridningen av främmande arter med fartygs barlastvatten. Konventionen som har varit under arbete i mer än tio år träder i kraft när trettio länder, vilkas handelsflottor representerar minst 35 % av världstonnaget, har ratificerat den. FN:s barlastkonvention trädde i kraft 2017.

Förutom att genomföra konventionen kan landskapsregeringen behöver genomföra strategier mot invasiva arter som bedöms skadliga. Arbete pågår med att implementera av EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Detta kan göras samordnat med genomförandet av ballastkonventionen.

Målet för denna åtgärd:

Implementera och genomföra EU-förordningen om invasiva främmande arter och barlastkonvention samt genomföra en åtgärder i syfte att minska antalet invasiva arter i kustzonen och havet.

GENOMFÖRT: pågår