Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

De största utmaningarna för jordbruksverksamheten på Åland är relaterade till skärgårdsförhållandena och den låga lönsamheten för jordbrukssektorn till följd av det kalla klimatet och den ofta tunna jordmånen. Jordbruksverksamhetens negativa effekter på miljön är relaterade till övergödning av vattendrag, försämring av naturliga livsmiljöer och minskning av arter.  Jordbruksverksamhetens positiva effekter på miljön är relaterade till ökad biologisk mångfald, öppna odlingslandskap och skiftande kulturlandskap.  Målet inom Landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU) är att bevara och utveckla värdefulla öppna, odlade jordbruks- och skärgårdslandskap. Syftet är att minska jordbruksverksamhetens skadliga miljökonsekvenser på ytvatten, mark och luft genom att främja användningen av miljövänliga metoder och ha optimala odlingsförhållanden.

Målet för åtgärden:

Arbeta för att minska påverkan genom att vidta åtgärder som förebygger utsläpp direkt eller indirekt till vattnen. Det kan handla om att ha flexibla våtmarkslösningar, integrerade skyddszoner som förbygger läckage både från dränerings- och ytvatten, att gödsla mindre och mer effektivt, gröngödslingsgrödor osv. Med hjälp av miljörådgivning kan de mest effektiva åtgärderna styras till känsliga vattenområdena för att förebygga utsläpp av övergödande och/eller andra skadliga ämnen.

GENOMFÖRT: pågår