Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Humanläkemedel som inte bryts ner helt i kroppen utsöndras via urin och avföring och hamnar i våra reningsverk. Detta är den kvantitativt sett största källan för miljöexposition av humanläkemedel som använts inom hälso- och sjukvården. I reningsverken kan läkemedlen gå tre öden till mötes. Antingen bryts de ner eller så hamnar de i det renade utgående avloppsvattnet (ytvattnet), eller i slammet. En del av slammet sprids på åkermark. Det pågår en debatt om för- och nackdelar med att återföra näringsämnen från slam till kretsloppet. Ett av argumenten mot spridning är att slammet innehåller många kemikalier, inklusive läkemedel. För veterinärmediciner är spridningsvägarna mer komplexa, och en del veterinärläkemedel sprids framför allt till jordbruksmark. På Åland saknar vi en statistik gällande antibiotikaanvändningen och en utredning behövs. Med utgångspunkt från resultaten samt nya direktiv som avser uppföljning av läkemedel kan en strategi behöva tas fram.

Målet för denna åtgärd:

Det är viktigt att undersöka samt minimera riskerna gällande utsläpp av skadliga ämnen som har negativa effekter på det marina ekosystemets funktion eller på användningen av fisk och vilt som livsmedel. Under förvaltningscykeln har en antibiotikautredning genomförts, men ingen direkt strategi kopplad till den. En dylik strategi bör tas fram av dem som föreskriver läkemedel, sjukhus och vårdcentraler samt apoteken. I övrig har en utredning kopplat till vissa läkemedel och droger i avloppsvatten genomförts.

GENOMFÖRT: pågår