Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

I dagvatten kan finnas farliga ämnen som kan skada vattenmiljön och dess organismer. Skadliga ämnen riskerar att läcka ut genom dagvatten från tätorter och industriområden.

Minskade utsläpp av farliga ämnen bidrar till en bättre och hälsosammare vattenmiljö. Genom att fastställa riktvärden underlättas tillsynsmyndighetens arbete. Med utökad kunskap kan bättre rening åstadkommas samt att insatser kan styras till de platser de gör störst nytta.

 

Målet för denna åtgärd:

Fastställa riktvärden för dagvatten samt vid behov utöka reningsgrad i reningsverk. I övrigt pågår samarbete vid Lotsbroverket i Mariehamn för att undersöka hur man kan minska påverkan i ekosystemen utanför reningsverket genom bättre reningstekniker.

GENOMFÖRT: pågår