Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Trots att mycket förbättringar skett inom sjöfarten genom den internationella konventionen om förhindrande av havsföroreningar från fartyg (MARPOL) och olika konventioner så kan olyckor fortfarande ske liksom icke-avsiktliga utsläpp vid olje- och kemikalietransporter. I den förhållandevis kalla vattenmiljön i Östersjön bryts olja och andra organiska föreningar ned långsamt. Även mindre, upprepade oljeutsläpp, inverkar negativt på vattenmiljön.

Infrastrukturavdelningen vid landskapsregeringen deltar i nationellt och internationellt arbete för att förebygga uppkomsten av oljeutsläpp och för att fortlöpande förbättra saneringsarbetet. En oljeskyddsplan har tagits fram, vilken kommer att uppdateras vart femte år. I den aktuella oljeskyddsplanen prioriteras de första insatserna – dvs. att kunna stoppa och begränsa utsläpp till havs. Nästa oljeskyddsplan kommer att ha fokus på sanering och avfallshantering. Även kemikalieolyckor kan innebära större miljö- och hälsorisker både på kort och lång sikt. Vid sidan om oljeskyddsarbetet finns därför ett klart behov av att klargöra ansvar och strategi för hantering av kemikalieolyckor till havs samt implementera detta i lagstiftning.

Målet för denna åtgärd:

Det är viktigt att arbeta förbyggande och ha en strategi när det gäller oljeskydd och kemikalieolyckor. Landskapsregeringen avsätter fortsättningsvis resurser för att inskaffa och uppdatera oljeskyddsutrustningen samt för att utveckla beredskapen och lagstiftningen. Arbete pågår även med att klargöra ansvar och strategi för hantering av kemikalieolyckor till havs samt att uppdatera lagstiftningen löpande.

GENOMFÖRT: pågår