Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Vattenståndet i Östersjön spelar en viktig roll för vattenväxling i t.ex. inre vikar, vilket även påverkar vattnets tillstånd och i förlängningen de organismer som bor där. Förändringar i vattenståndet påverkar också tillståndet i miljön om vattnet vid översvämningar stiger över områden där ämnen som är skadliga för vattenmiljön kan sköljas ut i havet.  Exempel på sådana är förvaringsplatser för problemavfall (farligt avfall) som byggts vid havsstränder.

Landskapsregeringen behöver initiera en samverkan och samarbete inkluderande god samhällsplanering och konkreta skyddsåtgärder för att säkerställa ett gott skydd mot olika negativa effekter av klimatförändringen.

Målet för åtgärden:

Klimatanpassningsåtgärder bidrar till att motverka klimatförändringarnas negativa effekter på vattenmiljön. Det finns en framtagen rapport med förslag till olika klimatanpassningsåtgärder på landskapsregeringens hemsida.

GENOMFÖRT: pågår