Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Grunda vikar och vassområden är mycket viktiga för en mängd växter, insekter, fåglar och inte minst fiskar som är helt beroende av dessa områden för sin fortplantning. Muddringar och vassröjning kan leda till att den ekologiska balansen i området rubbas. Dock måste en avvägning göras efter varje områdes egna specifika förhållanden och behov. Ibland är vassröjning (speciellt av täta vassar) en bra åtgärd för att förbättra förutsättningarna för fiskreproduktion, men fisk behöver även vass som skydd samt att vass är ett viktigt habitat för fåglar och andra organismer.

Landskapsregeringen bör i samråd med andra berörda aktörer peka ut särskilt biologiskt värdefulla vikar, arter och habitat. Samtidigt utreds möjligheten att förenkla lagstiftningen ytterligare för områden som är mindre värdefulla, såsom båthamnar. Syftet med åtgärden är framförallt att bibehålla existensbetingelserna i de vikar som hyser viktiga undervattensväxter och djur. I dessa speciellt viktiga vikar kan även ett litet ingrepp (understigande 50 kvadratmeter) få stora negativa konsekvenser för växt- och djurlivet under ytan. Det är viktigt att bevara de kända livsmiljöer som finns så att inte utarmning av biologisk mångfald sker.

Målet för denna åtgärd:

Nivån på skyddet av inhemska arter i Östersjöområdet ska vara gynnsam och bevarandet av dem tryggat på lång sikt samt att skadliga ämnen inte har negativa effekter på det marina ekosystemets funktion eller användningen av fisk och vilt som livsmedel. För närvarande genomförs inventeringar av undervattensmiljön och lagstiftningen ses över.

GENOMFÖRT: pågår