Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Östersjön är särskilt känsligt för övergödning och det är viktigt att minska på både utsläpp av avloppsvatten samt luftutsläpp. Kväveoxidutsläpp från sjöfart är en viktig del av utsläppen, liksom avloppsvatten från internationell sjöfartstrafik.

Ålands lagting och Ålands landskapsregering har sedan lång tid på olika sätt verkat för ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten från fartyg, och då speciellt passagerafartyg i Östersjön. HELCOM har koordinerat Östersjöländernas arbete med att skapa ett sådant förbud.

Förbudet innebär att alla passagerarfartyg (inklusive kryssningsfartyg) antingen ska lämna toalettavfallet till mottagningsanordningar i land eller vara utrustade med reningsanläggningar som kan rena toalettavfallet från kväve och fosfor. Fartyg i ropaxtrafik mellan Sverige och Finland har frivilligt lämnat iland toalettavfallsvatten sedan slutet av 1990-talet. Reglerna är tänkta att börja tillämpas år 2019 för nya fartyg och år 2021 för existerande fartyg i Östersjön med undantag för ryska vattenområden.

Målet för denna åtgärd:

Trots att mycket arbete redan sker internationellt är det viktigt att fortsatta att driva på förbud mot utsläpp av avloppsvatten från fartyg internationellt och utreda möjligheter till minskade utsläpp av avloppsvatten från fritidsbåtar. Åland fortsätter att stödja samarbetet inom HELCOM för att utse Östersjön till ett kontrollområde för kväveoxidutsläpp från fartyg (NECA) i den internationella sjöfartsorganisationen IMO.

GENOMFÖRT: pågår