Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Nya problematiska vattenmiljöfrågor tillkommer kontinuerligt. Det kan handla om mikroplaster, läkemedel eller nya kemikalier vars effekter är dåligt undersökta i vattenmiljön och på organismnivå. Olika alternativa lösningar, utredningar, styrmedel (inklusive ändring av lagstiftning) och metoder bör diskuteras i samråd med NGO:s som t.ex. Ålands Natur och Miljö och andra intressenter. Förebyggande arbete genom informationsinsatser till konsumenter är viktigt. Kommuner och andra kan på frivillig väg välja att utesluta alla produkter som innehåller t.ex. mikroplaster vid upphandlingsförfarande.

Målet för denna åtgärd:

Ålands landskapsregering har tagit fram en övergripande plaststrategi samt handlingsplan för mikroplaster och arbetar i övrigt med dessa frågor i olika sammanhang i syfte att minimera påverkan i känsliga vattenmiljöer. Arbetet med handlingsplan och informationsinsatser genomförs regelbundet.

GENOMFÖRT: pågår