Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Östersjön är ett grunt och känsligt hav. Bara ett fåtal arter kan leva i bräckt vatten, och de är mer känsliga för förändringar än anpassade salt- eller sötvattensarter. Ett fåtal arter innebär att Östersjön har ett sämre skydd mot stora miljö- och/eller klimatförändringar, eftersom utslagning av en art kan få stora konsekvenser för hela det sammanlänkade ekosystemet. Åland har mycket kustvatten och det finns kunskapsbrister om vilka områden som är skyddsvärda och som bidrar med värdefulla ekosystemtjänster.

I projektet Åland Seamap genomförs karteringar, undersökningar och modeller av undervattensnatur i syfte att skapa en heltäckande bild av förekomst och utbredning av olika naturtyper. Projektet syftar till att identifiera skyddsvärda områden och ta fram förslag till nya Natura 2000-områden samt att påbörja en diskussion med olika berörda parter.

Målet för åtgärden:

Åtgärden syftar till att stärka Natura 2000-nätverket samt att främja skyddet av den marina miljön och dess ekosystemstjänster som friska fiskebestånd, rent vatten till bad och rekreation samt ökad biologisk mångfald mm.

GENOMFÖRT: pågår