Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Östersjön är ett känsligt hav med en övergödningsproblematik med näringsämnen som bland annat kommer från befolkningens avlopp. Belastningen från bosättningen på Åland kan delas in i avloppsvatten som renats i Lotsbroverket i Mariehamn, utsläpp från mindre kommunala reningsverk med sämre reningsgrad, bräddningar, samt enskilda avlopp där reningsgraden generellt sett är som sämst. Arbete pågår med att förbättra reningsgraden i befintliga reningsverk samt att i övrigt minska utsläpp från enskilda avlopp som ej uppfyller lagstiftningens krav.

Målet för denna åtgärd:

I en större utarbetad strategi ska dels ledningsnät och pumpstationer liksom enskilda valopp kartläggas och dels ska brister åtgärdas. VA-planer ska tas fram, liksom tillsynsvägledningar. Aspekter som effekter av klimatförändringen och ökat kretslopp bör beaktas. Sammantaget förväntas åtgärden minska antalet bräddningar och andra utsläpp orsakade av trasiga ledningar eller från bristfälliga enskilda avlopp.

GENOMFÖRT: pågår