Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Den pågående övergödningen av vattenmiljön med näringsämnena fosfor och kväve samt miljögiftsbelastningen är ett allvarligt hot mot det åländska samhället. Exempel på försämringar av havsmiljön ses bl.a. i algblomningar, ökande igenslamning av stränder med ettåriga trådalger, syrefria bottnar och förändringar i fiskförekomster.

Målet för denna åtgärd:

I de kompletterande åtgärderna föreslås en kombination av styrmedel, utveckling och utredningar för att finna de bästa vinn-vinnlösningarna för att motverka övergödningsproblematik som har sitt ursprung i olika verksamheter som samhällen, jord- och skogsbruk, fiskodling, sjöfart och muddring. I åtgärderna ingår även förslag gällande utveckling av vattenförvaltningen. Arbetet kommer att fortsätta kontinuerligt.

GENOMFÖRT: pågår