Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Havs- och kustområden har stor betydelse för flera verksamheter och står inför liknande utmaningar för miljö och fysisk planering i Östersjöregionen. De ökande kraven på att utnyttja dessa områden skapar potentiella konflikter med andra intressen, såsom bevarande av naturresurser och ekosystemtjänster. Det är viktigt att olika värderingar och intressen erkänns i havs- och kustplanerna för att nå långsiktig hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Ett Central Baltic-projekt  – Coast4us – med inriktning på hållbar kustzonsplanering startade 2018 med inriktning på planering i pilotområden kopplat till klimatanpassning, att öka den biologiska mångfalden och minska övergödning samt minska föroreningar inom avrinningsområdet genom att följa strategier som Baltic Sea Action Plan, IPBS-konceptet (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) och EU:s Biodiversitetstrategi.

Målet för åtgärden:

För att planera ett område på ett långsiktigt hållbart sätt krävs ett holistiskt synsätt där samverkan med lokalbefolkningen är nyckeln till att önskemål, behov, utvecklingsmöjligheter och problem identifieras.  Nya metoder för lokal samverkan, liksom olika GIS-verktyg provas inom projektet. Ett annat syfte är att informera allmänheten om havets ekosystemstjänster. Hållbara kustzonsplaner med råd och rekommendationer tas fram för de utvalda pilotområdena under 2020. Råden och rekommendationerna ska kunna användas vid all hållbar kustzonsplanering.

GENOMFÖRT: pågår