Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Syftet med åtgärden är att förbättra kunskapen om tillståndet för den marina miljön. Informationsmaterial om viktig undervattensnatur, invasiva arter, följder av småskaliga muddringar och båttrafik i grunda områden tas fram, liksom ev. övrigt nödvändigt informationsmaterial som häckningstider för sjöfågel mm. Allt ska finnas tillgängligt digitalt.

Målet för åtgärden:

Genom att informera och förbättra kunskapen om kustvatten och hav så får allmänhet och verksamhetsutövare en bättre förståelse för vilken påverkan olika verksamheter kan ha och dessutom verktyg för att bättre samverka med havet och naturen på naturens egna villkor i syfte att stärka och bibehålla värdefulla ekosystemstjänster.

GENOMFÖRT: pågår