Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Inverkan på miljön från fiskodlingar är både direkt och indirekt. Läckage av näring, kemikalier eller organismer från odlingarna är en direkt påverkan medan den indirekta sker via transporter samt förbrukning av energi och naturresurser (såsom råvaror till både infrastruktur och foder).

I öppna kassar handlar det om lösta näringsämnen, foderrester och fekalier. En ökad mängd näringsämnen bidrar med en ökad produktion i vattnet (tex växtplankton såsom cyanobakterier). Sedimenterat material kan ställa till problem för bottenlevande växter och djur och bidrar även till att näring läcker från sedimenten. Syrefria miljöer kan uppstå under en fiskodling. Det är hela är dock beroende av ett flertal variabler som djup, topografi, strömförhållanden etc. Direkt miljöpåverkan minskar med lokaliseringsstyrning, men fortfarande sprids näring och partiklar i vattenmassan via strömmar.

En del av näringsbelastningen från fiskodling härrör från det foder som används för utfodring av fiskarna. Råvarorna till fodret kan komma från Östersjön eller importeras från områden utanför Östersjöns avrinningsområde, främst från Atlanten, vilket innebär tillförsel av näringsämnen utifrån. Även om fodren har förbättrats väsentligt under de senaste 20 åren hamnar en del av de näringsämnen som fodren innehåller i det omgivande havet vid odling i öppna kassar.

Målet för denna åtgärd:

En viktig del av arbetet är att arbeta för hållbar fiskodling inom ramen för HELCOM:s arbete med att implementera den nya vattenbruksrekommendationen som antogs av Östersjöländerna i början på mars 2016.

Sedan flera år tillbaka har ett kontinuerligt samråd skett mellan miljöbyrån, fiskeribyrån, fiskodlarna samt vid behov Ålands miljö och hälsomyndighet (ÅMHM). Diskussioner har förts om lämpliga fiskodlingsplatser, fiskfoder och ny mer cirkulär teknik samt kompensationsåtgärder.

Samrådsgruppen bör fortsätta behandla:

– Nya innovativa åtgärder för en fortsatt hållbar utveckling av vattenbruket, bl. a. ny teknik, foderutveckling, kretsloppsanpassning och åtgärder för ökad användning av lågfosforfoder

-Klargöra möjligheterna till kompensationsåtgärder och förbättringsöverskott liksom möjligheterna till förbättrad lokalisering av odlingarna.

GENOMFÖRT: pågår