Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Åtgärden innefattar insamling av information om utrotningshotade arter och naturtyper för att sedan upprätta åtgärdsprogram vid behov. Särskild vikt läggs vid arter och naturtyper som ingår i EU:s fågel- och habitatdirektiv.  Åtgärdsprogrammen kan omfatta skydd av en art eller naturtyp, eller behandla skydd av flera grupper av arter och naturtyper. Vid behov kan åtgärdsprogram utarbetas i samarbete med andra länder.

Målet för åtgärden:

Ålands landskapsregering fortsätter med nödvändiga utredningar och inventeringar i syfte att få den kunskap som krävs för att skydda utrotningshotade arter och naturtyper för att i förlängningen om nödvändigt upprätta åtgärdsprogram som syftar till att skydda och bibehålla livsmiljöer för arter som är i behov av det.

GENOMFÖRT: pågår