Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Det övergripande målet är att den åländska fiskerinäringen ska vara livskraftig, ekonomiskt lönsam samt ekologiskt och socialt hållbar. De fiskbestånd och ekosystem som nyttjas av näringen ska skyddas och vårdas för att även i framtiden kunna tillhandahålla närproducerad råvara och livsmedel av hög kvalitet. I detta ingår tillräckligt skydd och vård av grunda havsvikar och andra lek- och uppväxtmiljöer för fisk.

Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program 2014-2020 för Åland ska bidra till uppfyllandet av målet genom en integrering av den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen i fiskeripolitiken. Konkret förverkligas programmet genom de olika ingående åtgärderna för vilka stöd kan beviljas antingen till enskilda företagare, allmännyttiga insatser samt forskning och utveckling.

De viktigaste prioriteringsområdena är småskaligt kustfiske, hållbart vattenbruk, ökad förädlingsgrad och mervärde på fiskeriprodukterna samt fisketurism. Tyngdpunkten läggs för alla åtgärdsområden vid ökat samarbete, professionellt företagstänkande, breddad kompetens, hållbar utveckling och ökad miljöhänsyn. Såväl fiske som vattenbruk måste uppfylla kraven på hållbar utveckling och hållbart nyttjande av resurserna.

Om man inte klarar detta utgör fiskerinäringen ett hot mot sig själv genom negativ okontrollerad inverkan på fiskbestånden, vattenkvaliteten och ekosystemets funktion.

 

Målet för denna åtgärd:

Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program 2014-2020 för Åland genomförs med utgångspunkt från utpekade hållbarhetsaspekter.