BESKRIVNING

År 2005 skedde en ändring i miljöskyddslagstiftningen där kraven på enskilda avlopp skärptes. År 2008 överfördes prövnings- och tillsynsansvaret för enskilda avlopp från miljöprövningsnämnden till kommunerna. Trots strängare och tydligare lagstiftning och en förändring i prövnings- och tillståndansvaret är det fortsatt låg åtgärdstakt vad gäller enskilda avlopp. Situationen varierar, men över lag har flera kommunerna också ett bristande underlag för hur situationen är med enskilda avlopp. I de flesta kommuner ligger ansvaret för prövning och tillsyn på byggnadsinspektören, men resurser för denna arbetsuppgift är över lag mycket begränsad.
För att få en rättvis bedömning och en jämn ökad åtgärdstakt vad gäller enskilda (små) avlopp behöver situationen kartläggas och tillsynen struktureras genom framtagande av en tillsynsvägledning inklusive en tillsynsplan. Tillsynsplanen skulle omfatta en zonering av Åland för att prioritera rätt insatser i rätt ordning utifrån bedömningen av särskilt känsliga områden, områden med många enskilda avlopp och inte kommungränser. Tillsynsvägledningen ska innehålla manual för hur man hittar de små avloppen, flödesschema för tillsynsprocessen, effektiv metodik för inventering och registrering, bedömningschecklistor och mallar för skrivelser samt information till fastighetsägare.
Eventuella lagstiftningsåtgärder angående att kräva anslutning till kommunalt avlopp ses över och lagstiftningen gällande krav på slamtömning ska ses över. Det borde också vara ett krav i byggförordningen att fastighetsägare ska kunna uppvisa giltig avloppsanläggning vid all om-, och tillbyggnad.
Det finns ett behov av att på olika sätt öka resurserna och samordningen kring VA frågorna. Vad gäller enskilda avlopp skulle en ökad samordning ge en rättvisare bedömning, en ökad rättsäkerhet, och möjlighet att bättre upprätthålla den kompetens kunskapsområdet kräver. Kommunerna är tillsynsmyndighet för små avlopp och de har ett ansvar för att den fungerar.