BESKRIVNING

Det är mer kostnadseffektivt att förebygga de skador och problem som kan uppstå vid översvämningssituationer än att restaurera och återställa de skador som kan uppstå, tex förstörda dricksvattenresurser, utsläpp av skadliga ämnen vid bräddningar av avloppsvatten och skador på byggnader.
Landskapsregeringen behöver initiera en samverkan och samarbete inkluderande god samhällsplanering och konkreta skyddsåtgärder för att säkerställa ett gott skydd mot olika negativa effekter av klimatförändringen.
Arbetet synkroniceras med åtgärdsförslag 1-7, samt åtgärd 24 och 25, avseende grund- och dricksvatten.