BESKRIVNING

Dagvatten bör omhändertas på ett sätt som förhindrar översvämningar vid stora nederbördsmängder, samtidigt som det bör ske infiltrering eller annan rening innan det når recipienten. Ansvaret för omhändertagande av dagvattnet är en fråga för samhälls- och detaljplanering.