BESKRIVNING

Åtgärden innefattar:

  • Lagstiftning. Förslagsvis införs en paragraf i vattenlagen som avser grundvattenskyddsområden, klass I och II, med därtill hörande skyddsanvisningar. I samband med detta måste övrig lagstiftning ses över.
  • Utredningar. Några av klass I-områdena i Mariehamn behöver genomgå en utredning innan de eventuellt fastslås som grundvattenskyddsområden. Även övriga grundvattenområden behöver utredas med avseende på vattenförande förmåga och vattenkvalitet samt områdets storlek.