BESKRIVNING

Åtgärden innefattar dels revidering av nitratbeslutet (implementering av nitratdirektivet) och dels andra insatser för att minska påverkan av stallgödselhantering. Arbetet sker genom en samverkanprocess med jordbruksbyrån, miljöbyrån och verksamhetsutövare.