VERKSTÄLLANDE AV ÅTGÄRDEN

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

För att fortsätta utveckla det kommunala ansvaret för vattenförsörjning och avloppsrening inklusive att möta kommande krav bör ett utökat samarbete mellan berörda aktörer initieras. Samråds- och samarbetsgruppen kan bestå av tematiska undergrupper. Centrala frågor som behandlas är bland annat:

  • Lotsbroverkets kapacitetstak
  • Återföring av näringsämnen från avlopp
  • Dricksvattentäkter och vattenförsörjning
  • Dagvattenhantering
  • Enskilda avlopp