BESKRIVNING

För att fortsätta utveckla det kommunala ansvaret för vattenförsörjning och avloppsrening inklusive att möta kommande krav bör ett utökat samarbete mellan berörda aktörer initieras. Samråds- och samarbetsgruppen kan bestå av tematiska undergrupper. Centrala frågor som behandlas är bland annat:

  • Lotsbroverkets kapacitetstak
  • Återföring av näringsämnen från avlopp
  • Dricksvattentäkter och vattenförsörjning
  • Dagvattenhantering
  • Enskilda avlopp