BESKRIVNING

I dagvatten kan finnas farliga ämnen som kan skada vattenmiljön. Detta gäller speciellt dagvatten från tätorter och industriområden. Åtgärden innefattar att riktvärden fastställs för ett antal ämnen. Riktvärden har tagit fram, men dessa är ännu inte införda i lagstiftningen.