BESKRIVNING

Inom LBU-programmet för åren 2014-2020 finns vattenförbättrande åtgärder, med syfte att åstadkomma en balanserad och behovsanpassad användning av näringsämnen i jordbruket:

  • som ett första steg formuleras och införs detaljerade bestämmelserna för miljöåtgärder och investeringar inom LBU-programmet samt urvalskriterier för investerings- och projektstöd så att belastningen minimeras och utsläppen minskas
  • inför ett fungerande system med riktad rådgivning, information och utbildning till jordbruket för att styra insatser mot de åtgärder som är mest effektiva ur miljösynpunkt
  • genomförs ett program för uppföljning av åtgärdernas miljöeffekter genom provtagning i samarbete med jordbruksbyrån
  • genomför en halvtidsutvärdering av LBU-programmet. Brister i programmet korrigeras så långt som möjligt under programperioden. Halvtidsutvärderingen utgör ett viktigt underlag för åtgärderna under nästkommande programperiod.