BESKRIVNING

Det finns ett stort behov av en genomgång och kartläggning av ledningsnät och pumpstationer. Åtgärderna kan vara en del i arbetet med framtagande av en helåländsk VA-plan för hela (fasta) Åland, men kan också vara en åtskild åtgärd att ta upp t.ex. i samråds- och samarbetsgruppen för VA sektorn.
Eventuella lagstiftningsåtgärder för att möjliggöra för kommunerna att ta ut en fast VA avgift ses över. Åtgärden skulle vara ett led i att ge kommunerna bättre förutsättningar för att täcka kostnader relaterade till avloppsledningsnät och avloppsreningsanläggningar. Eventuella lagstiftningsåtgärder för att förtydliga ansvar och tillsyn gällande ledningsnät och pumpstationer ses över.