BESKRIVNING

För att uppnå en hållbar dricksvattenförsörjning krävs en långsiktig och omfattande strategi som inkluderar:

  • Tillsynsplan
  • Informationsplan
  • Klargöra ersättningsfrågor
  • Revidera befintliga vattenskyddsplaner
  • Utarbeta nya vattenskyddsplaner för dricksvattentäkter som saknar sådana
  • Utarbeta vattenskyddsplaner för reservvattentäkter
  • Förtydliga regelverket för verksamheter vid vattentäkter (jordbruk, skogsbruk, bosättning), såsom förbud av strandbete inom vattenskyddsområde