BESKRIVNING

Projektets övergripande mål är att ta fram förvaltningsstrategier för kustområden och därigenom bidra till en smart, grön tillväxt och en hållbar förvaltning. Syftet är även att skapa en vatteninformationsportal där vi kan samla information och kunskap om kustområdet och göra den tillgänglig för alla olika intressenter och på så sätt skapa bättre beslutsunderlag.
Projektidén föddes i ett samarbetsprojekt mellan Ålands landskapsregering och Östergötlands länsstyrelse och har fått planeringsstöd från EU. Under kommande vintern kommer planeringmöten hållas i syfte att ta fram konkreta förslag till samarbetsprojekt inom fyra fokusområden:

  • Vattenförvaltning och miljöövervakning
  • Kust och havsplanering
  • Lokal och regional samverkan i kustzonsförvaltning
  • Informationsportal för planering och förvaltning av Östersjöns kust och havsområde

Målsättningen är att så många som möjligt av de verktygsbehov som identifierats på Åland (se ovan) ska inrymmas i projektet.
Projektet ska samla in kunskap och utveckla nödvändiga verktyg för förvaltning av kust och hav. Projektet ska utmynna i en informationsportal, där verktygen och kunskapen ska finnas lättillgänglig i form av t ex kartstöd, databaser, åtgärdsinsatser etc. Informationsportalen ska kunna användas både på lokal såväl som på regional nivå. Portalen ska också kunna användas för att lyfta fram goda exempel och pilotprojekt inom kustzons- och marin planering samt tillhandahålla en verktygslåda och bruksanvisningar med exempel på smart, grön och blå tillväxt samt en hållbar förvaltning.