Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Itämeren eliöstön yhtenä uhkana ovat haitalliset vieraslajit, jotka kulkeutuvat osittain kansainvälisen rahtiliikenteen ja Itämeren ulkopuolisilta alueilta tulevien alusten mukana. Haitalliset vieraslajit, jotka tahattomasti tai tarkoituksella tuodaan ihmisille, ovat IUCN:n (Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton) mielestä yksi suurimmista globaaleista biologisen monimuotoisuuden uhkista. Haitallisten vieraslajien vaikutukset voivat olla ekologisia, kotimaisten lajien taantumisen tai syrjäytymisen kautta, tai geneettisiä, kotimaisten lajien geeniperimän muutoksina. Haitallisten vieraslajien tuominen johtaa usein kansantaloudellisiin kustannuksiin ja voi myös aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle.  Itämeren meriympäristö on erityisen uhanalainen. Yli 2 000 suurta alusta on jatkuvasti Itämeren vesillä ja liikenne koostuu suurimmaksi osaksi muun muassa konttienkuljetusaluksista ja öljykuljetuksista. Pelkästään vuosina 2011-2015 Itämereen asettui 14 vieraslajia, HELCOM:in laskelmien mukaan.

Painolastiyleissopimus on YK:n kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) alainen ja koskee kaikkia kansainvälisessä liikenteessä olevia aluksia, jotka ottavat tai päästävät painolastivesiä. IMO hyväksyi helmikuussa 2004 alusten painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments) estääkseen vieraslajien leviämisen alusten painolastivesien välityksellä. Yli kymmenen vuotta työn alla ollut yleissopimus tulee voimaan, kun kolmekymmentä maata,  joiden kauppalaivastot  edustavat vähintään 35 % maailman tonnistosta, on ratifioinut sen. YK:n painolastiyleissopimus astui voimaan 2017.

Yleissopimuksen toteuttamisen lisäksi maakuntahallituksen voi olla tarpeellista toteuttaa strategioita haitallisiksi arvioituja vieraslajeja vastaan. Työtä jatketaan toimeenpanemalla EU:n asetus haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta. Tämä voidaan tehdä yhdessä painolastiyleissopimuksen toteuttamisen kanssa.

Toimenpiteen tavoite:

EU:n haitallisia vieraslajeja koskevan asetuksen sekä painolastiyleissopimuksen toimeenpano ja toteutus sekä sellaisten toimenpiteiden toteuttaminen, joilla vähennetään haitallisten vieraslajien määrää rannikkovyöhykkeellä ja meressä.

TILANNE: jatkuu