Merenhoidon
toimenpiteet

Ahvenanmaan merenhoidon toimenpideohjelmassa on 21 kokonaistason toimenpidettä jaettuna eri teemoihin, joista useimmat liittyvät vesidirektiivin toimenpideohjelmaan. Näiden toimenpiteiden lisäksi pannaan täytäntöön myös tarvittavaa lainsäädäntöä sekä monia vapaaehtoisia toimenpiteitä vapaaehtoisjärjestöjen, toiminnanharjoittajien ja kuntien toimesta, jotka perustavat esimerkiksi kosteikkoja ja kalastuskosteikkoja.

AHVENANMAAN MERIYMPÄRISTÖN TILAN PARANTAMINEN 21 UUDELLA TOIMENPITEELLÄ

21

UUDELLA TOIMENPITEELLÄ

3 820 tonnia/vuosi

SUOMEN FOSFORIKUORMITUS ITÄMEREEN

89 400 tonnia/vuosi

SUOMEN TYPPIKUORMITUS ITÄMEREEN

SILAKAN DIOKSIINIPITOISUUS
ON LASKENUT HAITALLISENA
PIDETYN RAJAN ALLE

AHVENANMAAN MERIALUEIDEN TURSKAKANTA VOI HYVIN. KALAT OVAT ISOJA, TERVEITÄ JA NIISSÄ ON VÄHEMMÄN LOISIA KUIN MUILLA MERIALUEILLA.

Toimenpiteiden
edistyminen

Ahvenanmaan meriympäristön toimenpideohjelma koostuu 21 toimenpiteestä. Näihin kuuluvat nykyiset toimenpiteet (jotka tulivat ennen vuotta 2016) ja uudet toimenpiteet (jotka on käynnistetty ennen toimenpideohjelman julkaisua 2016). Katso alla olevasta taulukosta, miten toimenpideohjelma on pantu käytäntöön ja kuinka pitkälle tämä työ on edennyt. Useimmat toimenpiteet ovat Ahvenanmaan maakuntahallituksen toteuttamia ja rahoittamia, kun taas muut ovat projektien toteuttamia tai toteutettu yhteistyössä valtion tai HELCOM:in kanssa.

Kaikki kategoriat
Toimenpiteet Toimenpiteen edistyminen
Merenkulun ja laivaliikenteen ravinnepäästöjen rajoittaminen Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_1 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_1
Haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen jätevesien ja hulevesien käsittelyssä Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_2 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_2
Kestävän kalastuselinkeinon edistäminen sekä elinkeinon hyödyntämien kalakantojen ja ekosysteemien suojelu ja hoito Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_3 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_3
Haitallisten vieraslajien torjunta. Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_3 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_3
Jätteiden ja haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen kestävällä kulutuksella. Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_4 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_4
Rantavesien ja meren roskien ja haamuverkkojen vastaanoton tukeminen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Ahvenanmaan toimintaohjelman 2014-2020 puitteissa Ei käynnistynyt Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_4 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_4
Tiedotustoimenpiteiden sekä yhteistyössä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa toteutettavien rantojen roskienkeruupäivien tukeminen Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_4 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_4
Ruoppausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen erityisen arvokkaiden biotooppien ja lajien suojelemiseksi. Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_6 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_6
Öljyntorjunnan ja -valmiuden edelleen kehittäminen sekä öljyntorjuntasuunnitelman 2015-2019 Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_8 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_8
Älykäs rannikkovyöhykkeiden hoito. Merialueiden hoito- ja aluesuunnitelmien laatiminen valituille pilottialueille Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_9 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_9
Ilmastonmuutokseen sopeutumistoimenpiteet vesiin kohdistuvien negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi. Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_7 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_7
Uhanalaisten lajien ja biotooppien suojelun toimintaohjelma Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_10 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_10
Tiedotus ja viestintä, joilla lisätään tietoa meriympäristön arvokkaista lajeista ja biotoopeista, sekä niiden ekosysteemipalveluista Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_10 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_10
Vedenalaisen luonnon kartoittaminen ja merialuesuunnitelmien laatiminen. Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_10 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_10
Kalankasvatuksen sijainninohjaus merialueille. Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_9 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_9
Laivojen vedenalaisen melun vähentämiseen tähtäävien päätösten edistäminen kansainvälisessä merenkulkujärjestössä Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_5 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_5
Muut täydentävät toimenpiteet ravinnepäästöjen pienentämiseksi, jotka sisältyvät pohjavesien, merien ja rannikkovesien toimintasuunnitelmaan 2016-2021. Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_1 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_1
Selvitys antibioottien käytöstä sekä strategian laatiminen päästöjen vähentämiseksi vesiympäristöön. Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_2 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_2
Jätevesien ravinnepäästöjen rajoittaminen Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_1 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_1
Maatalouden ravinnepäästöjen rajoittaminen Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_1 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_1
Kalankasvatuksen ravinnepäästöjen rajoittaminen Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_1 UUDET TOIMENPITEET (2016-) toimenpide_cat_1

Toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin

Meriympäristön tilaa arvioidaan 11 laadullisen kuvaajan avulla, jotka ovat luonnon monimuotoisuus, vieraslajit, kaupalliset kalat, ravintoverkot, rehevöityminen, merenpohjan koskemattomuus, hydrografiset muutokset, haitallisten aineiden pitoisuudet ja vaikutukset, haitta-aineet ruokakalassa, roskaantuminen sekä energia ja vedenalainen melu. Suurin osa toimenpiteistä kohdistuu useampaan kuvaajaan ja esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden tilaa voidaan parantaa joko suoraan tai välillisesti 16 uudella toimenpiteellä.

AHVENANMAAN UUSIEN TOIMENPITEIDEN KOHDISTUMINEN MERIYMPÄRISTÖN TILAN KUVAAJIIN

donitsi-graafi-uusien-toimenpiteiden-meriympariston_20190506

NYKYTOIMENPITEIDEN KOHDISTUMINEN MERIYMPÄRISTÖN TILAN KUVAAJIIN

donitsi-graafi-uusien-nykytoimenpiteiden-meriympariston