Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Maatalouden suurimmat haasteet Ahvenanmaalla liittyvät saaristo-olosuhteisiin ja maataloussektorin heikkoon kannattavuuteen kylmän ilmaston ja monesti ohuen maapeitteen seurauksena. Maatalouden negatiiviset ympäristövaikutukset liittyvät vesistöjen rehevöitymiseen, luonnollisten elinympäristöjen heikentymiseen ja lajien vähenemiseen.  Maatalouden myönteiset ympäristövaikutukset liittyvät biologisen monimuotoisuuden lisääntymiseen, avoimiin viljelymaisemiin ja moni-ilmeisiin kulttuurimaisemiin.  Maaseudun kehittämisohjelman (LBU) tavoitteena on säilyttää ja kehittää arvokkaita avoimia, viljeltyjä maatalous- ja saaristomaisemia. Tarkoituksena on vähentää maatalouden haitallisia ympäristövaikutuksia pintaveteen, maaperään ja ilmaan edistämällä ympäristöystävällisten menetelmien käyttöä ja luomalla optimaaliset viljelyolosuhteet.

Toimenpiteen tavoite:

Vaikutusten vähentäminen käynnistämällä toimenpiteitä, jotka ehkäisevät suoria tai välillisiä päästöjä vesiin. Tämä voi tarkoittaa joustavia kosteikkoratkaisuja, niin hulevesistä kuin pintavesistä päästöt estäviä integroituja suojavyöhykkeitä, lannoituksen vähentämistä ja tehostamista, viherlannoitettuja kasveja jne. Tehokkaimmat toimenpiteet voidaan ympäristöneuvonnan avulla ohjata haavoittuville vesialueille ja estää rehevöittävien ja/tai muiden haitallisten aineiden päästöt.

TILANNE: jatkuu