Vesienhoidon
toimenpiteet

Vesienhoidon toimenpiteillä tarkoitetaan suoraan pinta- ja pohjavesiin sekä niiden valuma-alueelle kohdistuvia toimenpiteitä, joilla vähennetään ihmistoiminnasta aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia sekä pinta- että pohjavesiin.

Tutustu vesienhoidon toimenpideohjelmiin ›

Toteutuman seuranta

Suomi on jaettu vesiensuojelun suunnittelua varten kahdeksaan vesienhoitoalueeseen, joille on laadittu vesienhoitosuunnitelma.
Vesienhoitosuunnitelmissa on yhteenveto ELY-keskusten omille toimialueilleen laatimista toimenpideohjelmista.

Toteuman seuranta
Toteuman seuranta

VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMISSA KÄYNNISSÄ

30 toimenpidettä
9

ERI KOSTEIKKOA ON PERUSTETTU

17

KALANHOITOHANKETTA (VAELLUSREITTIÄ) ON TOTEUTETTU

Tarkastele alueellisia toimenpiteitä sektoreittain

Vesienhoidon alueelliset toimenpiteet on määritelty vesienhoitosuunnitelmissa. Suunnitelmia laadittaessa arvioitiin kaikkien toimenpiteiden kustannuksia, joka antaa yleiskuvan eri sektoreiden merkityksestä vesienhoidon kokonaiskustannuksista. Huomiothan, että nämä eivät ole vesiensuojelun toteutuneita kustannuksia. Alla olevasta taulukosta pääset tutustumaan pinta- ja pohjavesien toimenpiteisiin sektoreittain ja voit myös tarkastella sektorin sisällä toimenpiteiden toteutumista eri alueilla Suomessa.

SEKTORIN ARVIOITU OSUUS VESIENHOIDON KOKONAISKUSTANNUKSISTA

Graafi -SEKTORIN OSUUS KOKONAISKUSTANNUKSISTA V. 2018

TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN SEKTOREITTAIN V. 2016–2018
SEKTORITAVOITTEESTA SAAVUTETTU V. 2018
Yhdyskunnat52 %TUTUSTU TARKEMMIN
Haja-asutus55 %TUTUSTU TARKEMMIN
Teollisuus ja kaivostoiminta49 %TUTUSTU TARKEMMIN
Kalankasvatus13 %TUTUSTU TARKEMMIN
Turvetuotanto57 %TUTUSTU TARKEMMIN
Turkistuotanto80 %TUTUSTU TARKEMMIN
Metsätalous45 %TUTUSTU TARKEMMIN
Maatalous81 %TUTUSTU TARKEMMIN
Maankäyttö100 %TUTUSTU TARKEMMIN
Happamuuden torjunta50 %TUTUSTU TARKEMMIN
Maa-aineisten otto64 %TUTUSTU TARKEMMIN
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja selvitykset53 %TUTUSTU TARKEMMIN
Liikenne38 %TUTUSTU TARKEMMIN
Kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen43 %TUTUSTU TARKEMMIN
Pilaantuneet maa-alueet ja sedimentit32 %TUTUSTU TARKEMMIN

Tarkastele valtakunnallisia toimenpiteitä (ohjauskeinot)

Ahvenanmaan toimeenpanosuunnitelma koostuu lainsäädännön vähimmäisvaatimusten mukaisista perustoimenpiteistä sekä täydentävistä toimenpiteistä. Täydentävät toimenpiteet on koottu 30 toimenpidekokonaisuudeksi, ja ne kattavat kaikki vesiimme vaikuttavat toimialat.

Toimenpide
Valtakunnallinen toimenpide Toteutustilanne
Vesihuollon neuvottelu- ja yhteistyöryhmä Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_1
Vesihuoltosuunnitelman kehittäminen koko Ahvenanmaalle Toteutettu Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_1
Ravinteiden kierrättäminen jätevedestä Ei käynnistynyt Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_1
Johtoverkkojen ja pumppuasemien kartoitus sekä toimenpiteet vikatilanteissa Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_1
Koko Ahvenanmaan kunnallinen yhteistyö, johon kuuluu kartoitus, valvontaohjeiden kehittäminen, valvontasuunnitelma ja yksittäisten jätevedenpuhdistamoiden yhtenäistetty kunnallinen valvonta Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_1
Hulevesien vertailuarvojen määrittäminen Toteutettu Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_1
Hulevesien tehokas valvonta aluesuunnittelun ja kaavoituksen avulla Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_1
Maaseudun kehitysohjelman tehokas toteutus Toteutettu Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_2
Paikalliset toimenpidesuunnitelmat otetaan käyttöön saastuneimmilla lahdillamme yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_2
Lannankäsittelyn vaikutusten pienentäminen Ei käynnistynyt Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_2
Kehitys- ja neuvotteluryhmä, jonka tavoite on kehittää innovatiivisia tapoja vähentää maatalouden kuormitusta Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_2
Yhteistyön kehittäminen, jonka tavoitteena kehittää ympäristöystävällisemmän metsätalouden käytäntöjä sekä uusia innovatiivisia menetelmiä Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_3
Kansainvälisesti kestävän kalankasvatuksen edistäminen, esim. HELCOMin avulla Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_4
Kalankasvatuksen ohjaaminen meriympäristöihin Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_4
Selvitetään kasvatuksen mahdollisuuksia yleisillä vesillä Toteutettu Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_4
Vesiviljelyn jatkuvan kestävän kehityksen neuvotteluryhmä Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_4
Ympäristövaikutusarvioinnin alaisia kalankasvattamoita koskeva selventävä lainsäädäntö Ei käynnistynyt Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_4
Sedimenttien puhdistustarvetta selvennetään vanhoilla, nykyään suljetuilla kalankasvattamoilla, ja tarvittaessa päätetään toimenpidesuunnitelmista. Toteutettu Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_4
Päästötietokanta sekä paikkatiedot toiminnan suunnittelemiseksi Toteutettu Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_5
Pitkäaikaisesti parempikuntoisia vesistöjä kestävällä kulutuksella Toteutettu Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_5
Antibioottien käytön kartoitus Ahvenanmaalla sekä toimintaohjelma vesistökuormituksen vähentämiseksi Toteutettu Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_5
Jatkuva työ öljyvuodoilta suojautumisen ja niihin varautumisen tehostamiseksi Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_6
Selvitetään mahdollisuuksia vähentää huviveneiden jätevesipäästöjä sekä parantaa ja/tai rakentaa uusia vastaanottoasemia Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_6
Kansainvälinen kielto päästää jätevettä aluksista Toteutettu Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_6
Juomavedenottopaikkojen suojelustrategia Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_7
Pohjavesialueiden suojelu Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_7
Ruoppauslainsäädännön tarkastus Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_8
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen vesivarantojen ja omaisuuden suojaamiseksi Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_9
Järkevä rannikkoaluehallinto Toteutettu Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_10
Vedenalaisen luonnon kartoittaminen Toteutus alkanut Tutustu tarkemmin toimenpide_cat_10