Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Keskeisimpänä tavoitteena on, että ahvenanmaalainen kalastuselinkeino on elinvoimainen, taloudellisesti kannattava sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävä. Elinkeinon hyödyntämiä kalakantoja ja ekosysteemejä on suojeltava ja hoidettava niin, että myös tulevaisuudessa on saatavilla lähellä tuotettuja raaka-aineita ja korkealaatuisia elintarvikkeita. Tämä sisältää matalien merenlahtien ja kalojen muiden kutu- ja kasvupaikkojen riittävän suojelun ja hoidon.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Ahvenanmaan toimenpideohjelman 2014-2020 tulee edistää tavoitteen toteutumista kalastuspolitiikan taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen ulottuvuuden integroinnilla. Konkreettisesti ohjelma toteutetaan niihin sisältyvien eri toimenpiteiden kautta, joille voidaan myöntää tukea joko yksittäisille yrittäjille, yleishyödyllisiin panostuksiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen.

Tärkeimmät painopistealueet ovat pienimuotoinen rannikkokalastus, kestävä vesiviljely, jalostusasteen nostaminen ja kalatuotteiden lisäarvo sekä kalastusmatkailu. Kaikilla toimenpidealueilla painotetaan yhteistyön lisäämistä, ammattimaista yrittäjyysajattelua, osaamisen laajentamista, kestävää kehitystä ja vahvempaa ympäristönäkökohtien huomioimista. Niin kalastuksen kuin vesiviljelyn on täytettävä kestävän kehityksen ja kestävän resurssien käytön vaatimukset.

Jos tässä ei onnistuta, kalastuselinkeino muodostaa uhan itselleen negatiivisella, kontrolloimattomalla vaikutuksella kalakantoihin, veden laatuun ja ekosysteemin toimintaan.

 

Toimenpiteen tavoite:

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Ahvenanmaan toimenpideohjelma 2014-2020 toteutetaan mainittujen kestävyysnäkökulmien lähtökohdista.