Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Främmande ämnen

Åtgärd
Utreda antibiotikaanvändningen samt ta fram en strategi för minskade utsläpp till vattenmiljön. Läs mera
Minska utsläpp av skadliga ämnen vid hantering av avloppsvatten och dagvatten Läs mera
Fortsatt arbete med förbättrat oljeskydd och –beredskap och genomföra oljeskyddsplan 2015-2019 Läs mera