Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Undervattensbuller

Åtgärd
Främjande av beslut i den internationella sjöfartsorganisationen för att minska bullret från fartyg Läs mera
Åtgärdsprogram för utrotningshotade arter och biotoper Läs mera
Informations- och kommunikationsinsatser som ökar kännedomen om värdefulla arter och biotoper i havsmiljön, samt deras ekosystemtjänster Läs mera