Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Havsbottnens integritet

Åtgärd
Begränsa utsläpp av näringsämnen från fiskodling Läs mera
Begränsa utsläpp av näringsämnen från jordbruk Läs mera
Begränsa utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten Läs mera
Begränsa utsläpp av näringsämnen från sjöfart och båttrafik Läs mera
Övriga kompletterande åtgärder för att minska utsläpp av näringsämnen som ingår i Åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2016-2021 Läs mera
Översyn av muddringslagstiftningen för att skydda speciellt värdefulla biotoper och arter Läs mera
Smart kustzonsförvaltning. Marina förvaltnings- och områdesplaner tas fram för speciellt utvalda pilotområden Läs mera
Lokaliseringsstyrning av fiskodling till havsområden Läs mera
Klimatanpassningsåtgärder för att förebygga negativ påverkan av vatten Läs mera
Kartering av undervattensnatur och framtagande av marina planer Läs mera
Åtgärdsprogram för utrotningshotade arter och biotoper Läs mera
Informations- och kommunikationsinsatser som ökar kännedomen om värdefulla arter och biotoper i havsmiljön, samt deras ekosystemtjänster Läs mera