Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status:

Näringsvävar

Åtgärd
Begränsa utsläpp av näringsämnen från fiskodling Läs mera
Begränsa utsläpp av näringsämnen från jordbruk Läs mera
Begränsa utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten Läs mera
Begränsa utsläpp av näringsämnen från sjöfart och båttrafik Läs mera
Övriga kompletterande åtgärder för att minska utsläpp av näringsämnen som ingår i Åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2016-2021 Läs mera
Främja en hållbar fiskerinäring och skydda och vårda fiskbestånd samt ekosystem som nyttjas av näringen Läs mera
Bekämpa skadliga främmande arter Läs mera
Minska utsläpp av avfall och skadliga substanser genom hållbar konsumtion Läs mera
Stöda upptagning av skräp och spöknät från kustvatten och hav inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program 2014-2020 för Åland Läs mera
Främjande av beslut i den internationella sjöfartsorganisationen för att minska bullret från fartyg Läs mera
Smart kustzonsförvaltning. Marina förvaltnings- och områdesplaner tas fram för speciellt utvalda pilotområden Läs mera
Lokaliseringsstyrning av fiskodling till havsområden Läs mera
Klimatanpassningsåtgärder för att förebygga negativ påverkan av vatten Läs mera
Kartering av undervattensnatur och framtagande av marina planer Läs mera
Åtgärdsprogram för utrotningshotade arter och biotoper Läs mera
Informations- och kommunikationsinsatser som ökar kännedomen om värdefulla arter och biotoper i havsmiljön, samt deras ekosystemtjänster Läs mera